Algemene voorwaarden

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
Zorgverzekering4u.com: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Van den Ing Webmarketing handelend onder de naam “Zorgverzekering4u.com”, gevestigd aan de Hoenderloseweg 6 te Otterlo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 30262078;
gebruiker: de persoon die gebruik maakt van de website en van de diensten die Van den Ing Webmarketing levert;
diensten: de diensten welke op de website worden aangeboden en de services die Van den Ing Webmarketing aan haar gebruikers te bieden heeft;
website: de website www.Zorgverzekering4u.com, die door Zorgverzekering4u.com wordt beheerd;
provider: de provider van wie informatie staat op de website over pakketten en producten die de provider aanbiedt.

Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die op de website worden aangeboden en op het gebruik van de website. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Zorgverzekering4u.com vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen. Zorgverzekering4u.com heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Inhoud van de website en dienstverlening

Zorgverzekering4u.com heeft het recht de inhoud en werking van de website en haar dienstverlening zonder nadere aankondiging te wijzigen.
Zorgverzekering4u.com zal zich inspannen om de diensten zorgvuldig en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
Zorgverzekering4u.com heeft het recht derden in te schakelen voor de uitvoering van de diensten.
Zorgverzekering4u.com garandeert niet dat met het opvolgen van de verstrekte adviezen of met het uitvoeren van de handelingen die op de website staan vermeld het beoogde resultaat zal worden bereikt.
Zorgverzekering4u.com kan ten behoeve van onderhoud de website tijdelijk buiten gebruik stellen.
Zorgverzekering4u.com kan te allen tijde besluiten te stoppen met haar dienstverlening.
Het gebruik van de website is kosteloos. Bij het tot stand komen van een overeenkomst met een provider dient de gebruiker de met de provider overeengekomen abonnementskosten aan de provider te betalen. De op de website vermelde tarieven voor pakketten en producten van providers zijn afkomstig van providers. De vermelde tarieven zijn inclusief btw. De vermelde tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen en kunnen slechts voor een bepaalde periode gelden. Zorgverzekering4u.com spant zich in om de tarieven zo vaak mogelijk te controleren en up-to-date te houden. Echter kan Zorgverzekering4u.com niet garanderen dat de vermelde tarieven correct zijn.

Verplichtingen van de gebruiker

De gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Zorgverzekering4u.com aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten, beschikbaar zijn en correct zijn.
De gebruiker vrijwaart Zorgverzekering4u.com voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de levering van diensten aan de gebruiker schade lijden en welke aan de gebruiker toerekenbaar is.
De gebruiker zal geen informatie met gebruikmaking van de website verspreiden/publiceren/bekendmaken/toegankelijk maken die:
in strijd is met nationale en internationale wetgeving;
in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet;
de rechten van derden schenden, in het bijzonder wordt hierbij verwezen naar de intellectuele eigendomsrechten van derden;
het gebruik van internet door anderen kan beïnvloeden of verhinderen.
Zorgverzekering4u.com behoudt zich te allen tijde het recht voor om content van de gebruiker te weigeren, te wijzigen of te verwijderen.

Overeenkomst tussen de gebruiker en een provider

Op de website kan de gebruiker bij pakketten en/of producten van een provider op de link “Bekijken” klikken. In een dergelijk geval verlaat de gebruiker de website van Zorgverzekering4u.com en komt de gebruiker op de website van de betreffende provider en kan de gebruiker op de website van de aanbieder een contract bij de aanbieder afsluiten. Bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de gebruiker en een aanbieder gelden de algemene voorwaarden van de betreffende aanbieder. Deze algemene voorwaarden van Zorgverzekering4u.com maken geen onderdeel uit van de overeenkomst tussen de gebruiker en de aanbieder. Indien de aanbieder zijn verplichtingen jegens de gebruiker niet nakomt, dan kan Zorgverzekering4u.com daarvoor nimmer verantwoordelijk worden gesteld. Komt de aanbieder zijn verplichtingen jegens de gebruiker niet na, dan is dat een zaak tussen de aanbieder en de gebruiker en dient de gebruiker de aanbieder daarop aan te spreken en niet Zorgverzekering4u.com. Zorgverzekering4u.com kan niet garanderen dat een aanbieder zijn verplichtingen ter zake de uitvoering van de overeenkomst met de gebruiker zal nakomen.

Klachten

Klachten over de diensten dienen door de gebruiker direct via het contactformulier op de website aan Zorgverzekering4u.com kenbaar te worden gemaakt. Zorgverzekering4u.com zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht reageren. Indien de klacht gegrond is, zal Zorgverzekering4u.com al het mogelijke in werking stellen om het probleem op te lossen. De gebruiker dient Zorgverzekering4u.com in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Het in behandeling nemen van een klacht impliceert niet dat Zorgverzekering4u.com erkent dat de geleverde diensten gebrekkig zijn.

Aansprakelijkheid en verjaring

De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor elk gebruik van de dienst. Zorgverzekering4u.com staat op geen enkele wijze in voor de geschiktheid van de website voor welk doel of gebruik dan ook. Zorgverzekering4u.com is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Zorgverzekering4u.com is uitgegaan van door de gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die hij aan Zorgverzekering4u.com heeft verstrekt of via de website heeft ingevoerd. Zorgverzekering4u.com streeft ernaar de website 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden. Zorgverzekering4u.com is niet aansprakelijk voor de schade die de gebruiker heeft geleden ten gevolge van de onderbrekingen zoals eerder verwoord. Alle informatie en gegevens op de website zijn met de grootste zorg samengesteld. Het kan natuurlijk zijn dat er op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden staan. Zorgverzekering4u.com is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolkomenheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het gebruik maken van de website of de diensten of veroorzaakt door technische storingen. Zorgverzekering4u.com kan niet garanderen dat informatie op de website over aanbieders en/of over pakketten en producten die aanbieders aanbieden correct en up-to-date is. Zorgverzekering4u.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kennelijke fouten, vergissingen, verschrijvingen of typefouten op haar website. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van het gebruik van de website of van een advies van Zorgverzekering4u.com, maakt. Zorgverzekering4u.com kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het handelen van derden zoals een aanbieder. Zorgverzekering4u.com is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de overeenkomst die, als gevolg van de diensten van Zorgverzekering4u.com, is gesloten tussen de gebruiker en de aanbieder. Zorgverzekering4u.com is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten. Zorgverzekering4u.com is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, opgelegde boetes en gemiste besparingen. Alle aanspraken jegens Zorgverzekering4u.com die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij Zorgverzekering4u.com zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Overmacht

Zorgverzekering4u.com is niet gehouden tot het leveren van de diensten indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, stroomstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, bedrijfsstoring, alsmede iedere andere situatie waarop Zorgverzekering4u.com geen (beslissende) controle kan uitoefenen. Zorgverzekering4u.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade van de gebruiker indien er sprake is van overmacht.

Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. Zorgverzekering4u.com verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement die op de website staat. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Zorgverzekering4u.com gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Zorgverzekering4u.com zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Zorgverzekering4u.com niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom op ter beschikking gestelde teksten, afbeeldingen, adviezen en dergelijke berusten uitsluitend bij Zorgverzekering4u.com of bij haar licentiegever(s). Zonder voorafgaande toestemming van Zorgverzekering4u.com, mag de gebruiker geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen, afbeeldingen, programmatuur e.d. die hem via de website ter beschikking worden gesteld kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren, publiceren, vermenigvuldigen of openbaar maken. De gebruiker vrijwaart Zorgverzekering4u.com voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de gebruiker aan Zorgverzekering4u.com verstrekte of op de website geplaatste teksten.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle diensten die Zorgverzekering4u.com aan de gebruiker levert en op het gebruik van de website is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen de gebruiker en Zorgverzekering4u.com worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Zorgverzekering4u.com gevestigd is. De gebruiker heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Zorgverzekering4u.com schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Laatste wijziging : 20 juni 2020